Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 260 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php:260) in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 700 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php:260) in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 708 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Privacy - swimmtech

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Indien u vragen hebt over deze website “ www.SWIMMTECH.BE”
gelieve contact op te nemen via email swimmtech@swimmtech.be.

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw
persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt
een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens
te waarborgen indien deze zouden bijgehouden worden.Tot op heden
worden er geen persoonlijke gegevens als naam, adres ,telefoon
bijgehouden. Er is enkel “Google Analytics” geïnstalleerd op de
website. Deze gegevens bevatten geen enkele persoonlijke gegevens.
Indien dit wel zo zou gebeuren in de toekomst zal ik dit meedelen in
een aangepaste privacy policy.
Indien dit wel van toepassing zou zijn in de toekomst gelieve dan de privacy
policy hieronder zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw
persoonsgegevens op of via de Website door verwerkingsverantwoordelijke
en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die
in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een
verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van
andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks
op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die
adverteren in onze diensten.

1.4. Swimmtech is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en
organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming
zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna:
“GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw
persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en
is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.
In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail
richten aan: swimmtech@swimmtech.be.

1.6. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze
privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het
laatst gewijzigd op 16/12/2021

2. Voor welke doeleinden verwerkt swimmtech uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden
meegedeeld enkel om:

2.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website
worden meegedeeld enkel voor doelstellingen van klantenbeheer, o.m. om
met u contact op te nemen, administratie, bestellingen, uitvoering van een
overeenkomst, facturatie en opvolging.

2.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct
marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over bepaalde
diensten en producten.

2.3. De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website maakt
niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele
besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van
geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw
persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd,
met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie,
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag,
locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. I.g.v. profilering -
vermelden en specifiëren.

3. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw
persoonsgegevens?

3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
- u uw toestemming hiervoor hebt gegeven;
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een
overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of
- indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van mij of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct
marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van
persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen (bv.
wanneer u een kind bent).

2.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard
met de privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het
gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of
via de Website - geeft u mij de vrije, specifieke, geïnformeerde en
ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en
gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt
zoals bepaald in deze privacy policy.

4. Welke persoonsgegevens verwerken ik?

4.1. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens,
logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem,
de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte
pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte
pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige
registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere
verbetering van de Website verwerkt.

5. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast de
Verwerkings-verantwoordelijke)?

Geen enkle derde persoon of organisatie krijgt deze gegevens in handen.

6. Geef ik uw persoonsgegevens door aan bedrijven of entiteiten in
niet-EU landen ?

Neen ik geef niets door.

7. Waar, hoe en hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

7.2. Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om
de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kan ik uw
persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht om mij te verzoeken om:
- inzage van uw persoonsgegevens;
- verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw
persoonsgegevens;
- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

8.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw
toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te
trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en
laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming
vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie /
Gegevensbeschermingsautoriteit.

8.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de
vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

8.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons
eenvoudigweg een verzoek richten op swimmtech@swimmtech.be
waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

9. Wat zijn mijn verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te
waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van
uw persoonsgegevens.

9.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van)
verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Ik heb een Data Protection Officer aangewezen die ons informeert en
adviseert over onze verplichtingen op grond van de GDPR, die toeziet op
de naleving van de GDPR en het contactpunt is met de bevoegde
privacyautoriteiten.]

9.4. We werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

9.5. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken
(met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid,
vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw
persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie /
Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na
kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw
rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit
ook melden aan u.
In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in
verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u mij
contacteren op het e-mailadres swimmtech@swimmtech.be

9.6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden
gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u
waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou
meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn.
“Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist,
de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent
voorafgaandelijk raadplegen.

10. Cookies

10.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op
verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van
statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine
gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden
opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de
interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen
persoonsgegevens.

10.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met de privacy
policy, met inbegrip van de cookie policy, door de button ‘ok’ aan te vinken
voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u mij de vrije, specifieke,
geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van
cookies op de Website.
Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:
i. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser
afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.
ii. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de
webserver van Google Inc. door te geven telkens iemand de Website
bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies
worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
iii. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website
op behoorlijke wijze te laten functioneren.
iv. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor
onder meer statistische doeleinden.

10.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het
eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek
op elk moment richten aan swimmtech@swimmtech.be

10.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-
service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google
Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u
de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw
IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

10.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer
of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk
dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.
Vragen? Contacteer ons gerust:
swimmtech@swimmtech.be

Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199