Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 260 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php:260) in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 700 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php:260) in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 708 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Disclaimer - swimmtech

1. Identiteit en contactgegevens van “Swimmtech.be”

1.1. Indien u de webverantwoordelijke van Swimmtech wenst te contacteren
kunt vrijblijvend mailen naar: swimmtech@swimmtech.be

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden
dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website
gebruik maakt.

2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich
uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden
door de knop ok aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de
rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze
gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. Swimmtech.be behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de
Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden
het laatst gewijzigd op 18/12/2021.

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter
bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Websit

3.1.1. Swimmtech.be tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en
informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date
is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Swimmtech.be geen enkele
aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. Swimmtech.be kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de
toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of
specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis
worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met
Swimmtech.be. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige
garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook
uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van
Swimmtech.be i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.
De door u verschafte informatie:
i. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
ii. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk
voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de
openbare orde of de goede zeden of met de wet;
iii. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen
ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van Swimmtech.be en/of voor
(persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website;
iv. mag de goede reputatie van Swimmtech.be en/of haar partners niet schaden;
v. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;
vi. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de
Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervangen -
en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);
vii. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele
eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten,
domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how);
U dient Swimmtech.be in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit
verband.


3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken
die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente
antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van Swimmtech.be, van haar aangestelden, onderaannemers, externe
leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van
computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien
van Swimmtech.be en zal u Swimmtech.be integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten
vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers
of dienstverleners en gebruikers van Swimmtech.be) die hierdoor schade zouden lijden.


3.3. Maatregelen

3.3.1. Swimmtech.be heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling u de toegang tot de
Website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met u onmiddellijk te beëindigen, namelijk in
geval u zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy van
Swimmtech.be en/of de andere (bijzondere of algemene) bepalingen van de overeenkomst met Swimmtech.be. In
voorkomend geval is Swimmtech.be op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor zou
lijden.

3.3.2. Swimmtech.be heeft tevens het recht om informatie geplaatst door u op de Website eenzijdig en zonder
voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze
informatie in strijd zou zijn met huidige gebruiksvoorwaarden, geldende wetgeving en/of rechten van derden,
onverminderd toepasselijke privacyregelgeving.]

4. Verwerking van persoonsgegevens

Swimmtech.be draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van
de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw
persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: https://www.swimmtech.be

5. Aansprakelijkheid

5.1. Swimmtech.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
- de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd
door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de
Website wordt verwezen;
- enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;
- eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane
interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
- (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor
het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
- indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies
van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
- gevallen van overmacht;
- een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. Swimmtech.be kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te
vergoeden.

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van Swimmtech.be voor opzet of een met opzet gelijk te stellen
zware fout. De aansprakelijkheid van Swimmtech.be, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval
beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met
een maximum van EUR per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten
waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en)
van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet
tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de
Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden,
geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of
informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Swimmtech.be
of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na
uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Swimmtech.be of haar licentiegevers.
Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met Swimmtech.be) verboden
de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de
inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de
uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Swimmtech.be of haar licentiegevers.

6.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of
m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Swimmtech.be aan u.

6.3. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde
opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze
gebruiksvoorwaarden.

6.4. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming
door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Swimmtech.be
integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte
inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden
kunt u rapporteren aan Swimmtech.be via e-mail: Swimmtech@swimmtech.be

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei
gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid
van de rechtbanken van Brugge, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank
voorschrijft.

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden

Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199 Warning: Undefined variable $title in /customers/4/7/d/swimmtech.be/httpd.www/wp-content/plugins/one-marketgoo/hook.php on line 199